Telefon: 051 963 874 | Mobilni ( Viber, WhatsApp ): 064 44 04 922
Antikvarijat Ramajana
Džeremi Kembel – Lažljivčeva priča

Džeremi Kembel – Lažljivčeva priča

12.00 KM

Opis

Povez: meki
Izdavač: Biblioteka XX vek, Beograd
Godina izdanja: 2005.
Obim: 446
Format: 16,5 x 12
Stanje: novo

 

Dže­re­mi Kem­bel (Je­remy Camp­bell) je do­pi­snik lon­don­skog li­sta Eve­ning Stan­dard iz Va­šing­to­na. Po­red La­žljiv­če­ve pri­če (The Li­ar‘sTa­le. A Hi­story of Fal­se­hood, 2001), pr­ve Kemp­be­lo­ve knji­ge pre­ve­de­ne na srp­sko­hr­vat­ski je­zik, me­đu naj­va­žni­ja nje­go­va de­la ubra­ja­ju se i Gra­ma­tič­ki čo­vek. In­for­ma­ci­ja, en­tro­pi­ja, je­zik i ži­vot (Gram­ma­ti­cal Man: In­for­ma­tion, En­tropy, Lan­gu­a­ge and Li­fe, 1982 ) i Neo­če­ki­va­na ma­ši­na.Šta no­va ot­kri­ća o veš­tač­koj in­te­li­gen­ci­ji po­ka­zu­ju o stvar­nom ra­du uma? (Im­pro­ba­ble Mac­hi­ne: What New Di­sco­ve­ri­es in Ar­ti­fi­cal In­tel­li­gen­ce Re­veal abo­ut how the Mind Re­ally Works?, 1990) i Po­po­dnev­ni san Vin­sto­na Čer­či­la. Bud­no is­tra­ži­va­nje ljud­ske pri­ro­de vre­me­na (Win­ston Chrc­hill’s Af­ter­noon Nap: A wi­de-.awa­ke in­qu­iry in­to the hu­man na­tu­re of ti­me, 1986). Te­ma La­žljiv­če­ve pri­če je ulo­ga la­ga­nja i ne­i­sti­ne uopšte kod ži­vo­ti­nja i lju­di, sa svim onim što ta ulo­ga pod­ra­zu­me­va na na­uč­nom, kul­tu­ro­loš­kom me­ta­fi­zič­kom i mo­ral­nom pla­nu

Reviews

There are no reviews yet!

Be the first to write a review

*

Delivery and Returns Content description.